Ř   E   C   K   O
24.9.2005 - 6.10.2005
  
Předchozí stránka Následující stránka

STAROVĚKÝ KORINT

Starověký Korint vzkvétal díky své výhodné poloze na úzké šíji mezi Saronským a Korintským zálivem. Trasa přes tuto šíji byla i před vybudováním průplavu nejkratší cestou pro přepravu zboží z východního Středomoří do Jaderského moře a dnešní Itálie. Město bylo založeno již v mladší době kamenné, avšak roku 146 př. Kr. je srovnali se zemí Římané, aby ho o sto let později znovu postavili. Pod ochranou císařů dosáhl počet obyvatel 750.000 a město získalo špatnou pověst kvůli nevázanému způsobu života svých občanů. Proti tomu kázal svatý Pavel z Tarsu, který sem přišel v roce 52 po Kr. Vykopávky odhalily rozlehlé středisko, za byzantské nadvlády zničené zemětřeseními. Dochované ruiny svědčí o tom, že se jednalo o největší římské sídliště v Řecku.

Plánek starověkého Korintu
Plánek starověkého Korintu


Nejpozoruhodnější archaickou památku Dolního města - Appolónův chrám - ze 6. stol. př. Kr. Římané uchránili jako jeden z mála objektů při přestavbě Korintu v roce 44 před Kr. Z původních 42 dórských sloupů je dnes zachováno sedm. Středem místa je Agora, centrum veřejného života Římanů, nacházely se zde krámy obchodníků a řemeslníků. Pod Jižní stoou je zde místo zvané Bema - řečnická tribuna, odkud se promlouvalo při shromážděních lidu. Zde také obvinili korintští Židé apoštola Pavla ze svatokrádeže. Mramorem dlážděná Lechaionská cesta spojovala přístav Lechaion s městem Korint a končila u dochovaného schodiště a impozantních propylájí (monumentální brány). Dále jsou zde pozůstatky Octavianina chrámu (Octavia byla sestrou císaře Augusta)- tři zdobené korintské sloupy na pódiu, které nesou zrestaurovaný architráv. Pramen z kašny Peiréné stále zásobuje vodou místní vesnici. Dalšími zajímavostmi je stará kašna Glauké, jejíž čtyři nádrže byly vytesány z jednoho kusu kamene a voda se do nich přiváděla akvaduktem z kopců, dále malý římský Odeion a antické divadlo, které bylo ve 3. stol. po Kr. upraveno tak, aby mohlo být naplněno vodou pro inscenaci námořních bitev.

V areálu starověkého Korintu se také nachází muzeum, které poskytuje přehled o umění v Korintě. Zvláštní důležitost má chronologicky uspořádaná sbírka keramiky, která dává přehled o vývoji starokorintské keramiky. Vedle muzea je názorná ukázka různých typů hlavic sloupů.

Nad starověkým Korintem se vypíná 575 m vysoká skála Akrokorint, již více než 2700 let opevněná. Jsou zde velmi dobře zachovalé kruhové hradby a věže z doby byzantské, francké, turecké a benátské nadvlády. Na vrcholku byly objeveny pozůstatky chrámu bohyně Afrodíté, jejíž služebnice (bylo jich údajně na tisíc) zde provozovaly chrámovou prostituci.

Korint - Odeion Korint Korint - Octaviin chrám
Korint - Appolónův chrám Korint - Appolónův chrám Korint - Appolónův chrám
Korint - Agora Korint - kašna Peiréné Akrokorint


 
Nahoru na této stránce
Následující stránka
 
© ANERIS 2006